1. nl / en
  bak
  institute for
  the contemporary
        1. Future Vocabularies
        2. Instituting Otherwise
        To Seminar
        10.03.–21.05.2017
        tentoonstelling ontwikkeld door Henk Slager
        BAK, Utrecht (NL)
         /1
        1. To Seminar – een tentoonstelling die zich in een reeks performatieve en discursieve openbare bijeenkomsten door de tijd heen ontwikkelt – bevraagt de hedendaagse praktijk van leren over, met en door middel van kunst. Het stelt de vraag hoe we voorbij kunnen gaan aan de uitwerkingen van de zogenaamde educational turn in de hedendaagse kunst en collectief kunnen toewerken naar een vorm van leren die daadwerkelijk in relatie staat tot de sociale praktijk. 

         Het project kan begrepen worden als een hernieuwd lezen van Roland Barthes’ essay “Au Séminaire” (1974). Het neemt diens notie van het seminar als uitgangspunt – als concept en als intieme en complexe praktijk – waarmee dit begrip een sleutelpositie verkrijgt in het leren van de huidige tijd. Zo vormt To Seminar het zelfstandig naamwoord om tot een werkwoord in een poging om het “onvoorspelbare ritme” ervan te activeren en daarmee een instrument aan te reiken dat de hedendaagse, gevestigde educatievormen kan doorbreken, zowel in de kunst als daarbuiten. De ooit veelgeprezen educational turn heeft inmiddels namelijk dikwijls geleid tot ofwel een routinematig inwerken in de kenniseconomie of een uitgeholde betekenis van de begrippen “kennisproductie”, “gemeenschap” en “methode”. Als we inderdaad, net als Barthes, leven in een tijd die wordt gekenmerkt door een “zekere apocalyps in cultuur”, is de werkelijke taak van het onderwijs niet om de morbide symptomen van deze huidige tijd te normaliseren, zoals gebruikelijk is geworden, maar juist om gezamenlijk alternatieve realiteiten te overdenken en in de praktijk te brengen. Met kunstenaars, theoretici en andere cultuurbeoefenaars verbindt To Seminar de drie conceptuele ruimtes die elkaar kruisen wanneer seminaring plaatsvindt – instituut/overdracht/tekst – en wordt er geprobeerd deze op een evenwichtige wijze te verenigen zodat de omstandigheden van de hedendaagse tijd opnieuw gedacht en gevormd kunnen worden.

         Tijdens de tentoonstelling-als-seminar vindt een reeks publieke bijeenkomsten zoals performances, lezingen en filmvertoningen plaats (registratie is niet nodig):

         Seminar 10.03.2017, 17–19 uur: Sleeper
         Tiong Ang in samenwerking met Sebastián González de Gortari, Ola Hassanain, Jan Yongdeok Lim, Winston Nanlohy, Andrés Novo, Kristina Országhová, Alejandro Ramírez, Heekyung Ryu en Robert Wittendorp, ter gelegenheid van de opening van To Seminar

         Seminar 21.03.2017, 19–22 uur: Institution
         İnci Eviner, Sara Sejin Chang (Sara van der Heide) en Jan Verwoert, gemodereerd door Marijke Hoogenboom

         Seminar 23.03.2017, 19–22 uur: Co-Action Device. I rather laugh
         İnci Eviner in samenwerking met Sırma Öztaş, Adnan Devran, Iris Ergül, Buse Aktaş, Şafak Çatalbaş en Ecem Sarıçayır

         Seminar 30.03.2017, 19–22 uur: Text
         Job Koelewijn, Falke Pisano en Mick Wilson, gemodereerd door Vivian Sky Rehberg

         Seminar 06.04.2017, 19–22 uur: Transference
         Tiong Ang, René Francisco en Marquard Smith, gemodereerd door Margo Slomp

         Seminar 13.04.2017, 17–19 uur: Art Works on Commission, Free
         René Francisco

         Seminar 18.04.2017, 19–21 uur: Education is what enables every person to judge for themselves what secures or endangers their freedom
         Jeremiah Day

         Seminar 20.04.2017, 19–21 uur: Reflection on Knowability
         Irit Rogoff, gevolgd door een discussie gemodereerd door Kitty Zijlmans

         Seminar 18.05.2017, 15–17 uur: Campus
         Sarah Pierce in samenwerking met de studenten van DAI, Arnhem

         To Seminar is ontwikkeld door Henk Slager. De seminars komen tot stand met bijdragen van verscheidende MA-programma’s in de beeldende kunsten in Nederland en daarbuiten. Een publicatie, uitgebracht door Metropolis M Books, zal verschijnen in de zomer van 2017. To Seminar is mede mogelijk gemaakt door de samenwerking tussen BAK en MaHKU (Hogeschool voor de Kunsten, Utrecht).
       1. Future Vocabularies
       Instituting Otherwise
       2016
        1. Binnen het kader van het veelzijdige langetermijnproject voor onderzoek, educatie, tentoonstellingen en publicaties Future Vocabularies, wordt het programma van BAK in 2016 vormgegeven vanuit de notie van Instituting Otherwise. Dit traject is ingegeven door de wens om openlijk het ideaal van een institutionele vernieuwing te bediscussiëren die de werking van infrastructuur in het algemeen, en die van de kunst in het bijzonder, op één lijn brengt met de zich snel ontwikkelende wereld die bedolven wordt onder een reeks gelijktijdige crises (o.a. politiek, maatschappelijk, ecologisch, militair, cultureel, esthetisch). Het onderzoek en de discursieve projecten, tentoonstellingen, publicaties en educatie van BAK zijn dan ook gericht op de volgende maatschappelijk, politiek en cultureel relevante onderwerpen: mogelijke alternatieven voor de staat; de manieren waarop leren georganiseerd wordt; en de vraagstukken rondom taal die de infrastructuur van collectiviteit en solidariteit dicteren en daarmee nieuwe mogelijkheden oproepen om de noties van “het publieke” en potentiële publieksgroepen terug te eisen.

         In de loop van 2016 organiseert BAK in dit kader drie tentoonstellingen en een reeks discursieve sessies onder de titel Instituting for the Contemporary, in de aanloop naar de publicatie van een gelijknamige BAK Critical Reader. Parallel hieraan ontwikkelt Learning Place, het educatieve platform voor kunst en politiek van BAK, zich gedurende het jaar als voortzetting van de structurele samenwerking van BAK met MAHKU (MA-programma van de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht) en MAR (Master of Artistic Research, Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten/KABK, Den Haag).

         Het institutionele werk van BAK is gestoeld op hechte samenwerkingsverbanden, zowel binnen Utrecht als transnationaal. Vanuit deze gedachte neemt BAK mede het initiatief om een belangrijk, transnationaal project te realiseren. New World Summit #6 — de zesde editie van een publieke bijeenkomst op initiatief van de door de Nederlandse kunstenaar Jonas Staal opgerichte artistieke en politieke organisatie — vindt in januari 2016 plaats in Utrecht en is de uitkomst van de samenwerking tussen een Utrechts consortium bestaand uit BAK, de Universiteit Utrecht en het Centraal Museum.

         Daarnaast brengt BAK binnen de reeks BAK Critical Readers in Artists' Practice een publicatie uit over Marion von Osten, een van de meest invloedrijke kunstenaars en cultuurmakers sinds de jaren '80 van de vorige eeuw. Onder de titel Once We Were Artists brengt dit werk de kwalitatieve veranderingen in artistieke praktijken in kaart tegen het licht van maatschappelijke veranderingen in de afgelopen veertig jaar. 

       1. Onderzoek
       2. Onderzoeksroutes
       Future Vocabularies
       2014–2017
       langetermijn traject gericht op onderzoeken van en voorstellen voor het conceptuele begrippenkader van de kunst
        1. Future Vocabularies is een veelzijdig langetermijnproject voor onderzoek, educatie, tentoonstellingen en publicaties, door middel waarvan het programma van BAK zich in de loop van 2014-2016 zal ontvouwen. Future Vocabularies komt voort uit (de slotfase van) het meest veelomvattende project van BAK, FORMER WEST (2008-2015), en wordt er tegelijkertijd parallel aan ontwikkeld.

         Het project neemt de overgangsperiode waarin wij ons allen bevinden als uitgangspunt: een ingewikkeld moment van afscheid van het moderne, onder druk van nieuwe contemporaine werkelijkheden. Onze tijd wordt tegenwoordig weliswaar omschreven als een periode van meervoudige crises – politiek, maatschappelijk, op het gebied van het milieu, militair, esthetisch, en anderszins – maar in feite kan deze periode worden begrepen als een interval tussen twee historische tijdvakken; een interregnum (Antonio Gramsci), bij wijze van spreken, wanneer het ene tijdperk ten einde is gelopen voordat het nieuwe begonnen is. In onze tijd lijken de omtrekken van de toekomst binnen handbereik, of zelfs al tastbaar, maar ze zijn nog niet zijn bevestigd en lijken daarmee te ontsnappen aan enige zinvolle synthese. Hoe kan kunst, met haar verbeeldingskracht en vermogen tot het smeden van verbindingen met andere terreinen van denken en handelen – terreinen als die van politiek, ecologie, economie en esthetiek – , ons dan voorzien van de middelen om te kunnen bevatten wat er nog gaat komen? Hoe kunnen we ons de toekomstige wereld inbeelden, en haar daarmee mogelijk vormgeven?

         Future Vocabularies wordt ingezet met een verkenning van een jaar, ingegeven door een openingslemma over overleven, oftewel survival. Om een lijn te kunnen trekken van het verleden van BAK naar de nog voortdurende projecten, is deze beginstap in de reeks ontwikkeld in samenspraak met kunstenaars, academici en activisten uit onze diversiteit aan langlopende samenwerkingen. Er worden propositionele onderzoeksvoorstellen geopperd voor manieren om – met en middels kunst – na te denken over een aantal van de meest urgente kwesties die ons heden bepalen: de basisbehoeften van vluchtelingen, de duurzaamheid van de planeet, en de toekomst van (institutionele) infrastructuren. Vanaf 2015 zal het project zich ontwikkelen als een opeenvolging van vier semesters, die tot leven gebracht worden in overleg met zogeheten research fellows. Deze kunstenaars, academici en activisten vergezellen BAK in het gezamenlijk opstellen van de agenda’s voor de semesters. Thema’s die voor toekomstige artistieke, intellectuele en activistische verkenningstochten zijn gemarkeerd in het conceptuele lexicon, zijn the posthuman en degrowth.

         De vorige, huidige en aanstaande Research Fellows van BAK zijn Aernout MikJonas Staal, Rosi Braidotti, Simon Sheikh en Boris Buden.

         1. past

           1. Future Vocabularies
           Instituting Otherwise
           2016
           1. Future Vocabularies
           Human-Inhuman-Posthuman
           2015
           1. Future Vocabularies
           Future Collections
           2014–2016
           1. Future Vocabularies
           Survival
           2014
       1. Onderzoek
       Onderzoeksroutes
       1. current

         1. Onderzoek
         2. Onderzoeksroutes
         Future Vocabularies
         2014–2017
       2. past

         1. Onderzoek
         2. Onderzoeksroutes
         New World Academy
         2013–2016
         1. Onderzoek
         2. Onderzoeksroutes
         Call the Witness
         2011
         1. Onderzoek
         2. Onderzoeksroutes
         FORMER WEST
         2008–2016
         1. Onderzoek
         2. Onderzoeksroutes
         Postsecularism
         2007–2009
         1. Onderzoek
         2. Onderzoeksroutes
         Citizens and Subjects
         2007
         1. Onderzoek
         2. Onderzoeksroutes
         Research in Residence
         2006–2015
         1. Onderzoek
         2. Onderzoeksroutes
         Concerning “Knowledge Production” (Practices in Contemporary Art)
         2006
         1. Onderzoek
         2. Onderzoeksroutes
         Concerning War
         2005
         1. Onderzoek
         2. Onderzoeksroutes
         Who if not we…? 7 episodes on (ex)changing Europe
         2004–2005